Regulamin

Regulamin obiektu sportowego

I Administrator Obiektu i zakres obowiązywania regulaminu

§1

Tor Kolarski ARENA PRUSZKÓW, w dalszej części określony jako „obiekt” jest własnością Polskiego Związku Kolarskiego z siedzibą przy ul. Andrzeja 1 w Pruszkowie oraz jest zarządzany i administrowany przez Arena Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 1.

§2

Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obszarze obiektu.

 

II Definicje

§3

Ilekroć w regulaminie obiektu mowa o:

Administratorze: należy przez to rozumieć zarządce obiektu

Organizatorze: należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej z Administratorem umowy najmy korzysta w określonym celu z obiektu

Służby porządkowe administratora: należy przez to rozumieć Agencje Ochrony Obiektu.

III Przeznaczenie obiektu

§4

1. Obiekt przeznaczony jest do przeprowadzania treningów i zawodów kolarskich oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych.

2. Obiekt może również służyć innym celom, w zakresie ustalonych przez administratora obiektu.

IV Kontrola wejścia

§5

1. Obiekt jest czynny w godzinach:

a) Biura – 08.00 – 16.00

b) Agencja Ochrony Obiektu – 24 h

1. Przebywanie na terenie obiektu w innym czasie niż czas treningów i zawodów wyznaczonych lub zatwierdzonych przez administratora harmonogramem lub zawartymi umowami, czasem imprez sportowych lub innych potwierdzonych umowami z administratorem, wymaga każdorazowej zgody administratora

2. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do sprawdzania osób – również przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo z powodu wnoszenia zabronionych przedmiotów

3. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu

V Zasady korzystania z obiektu

§6

1. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników obiektu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie przepisów bhp i ppoż.

2. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych odbywa się na odpowiedzialność użytkowników obiektu, którzy są zobowiązani do stosowania urządzeń i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, powinien zachowywać się tak aby nie szkodził i nie zagrażał innym. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, powinien stosować się do poleceń pracowników administratora, służb porządkowych administratora, zarządzeń policji, straży pożarnej, straży miejskiej.

4. Klatki i drogi ewakuacyjne powinny być wykorzystywane tylko zgodnie ich przeznaczeniem. Zabronione jest ich blokowanie w jakikolwiek sposób oraz utrudnianie pełnego dostępu do nich.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.

6. Szczegółowe zasady korzystania z obiektu zawiera §7 niniejszego regulaminu

VI Zasady korzystania z Krytego Toru Kolarskiego

§7

1. Do przebywania na terenie Krytego Toru Kolarskiego upoważnione są kluby i organizacje sportowe oraz inni użytkownicy, którzy zawarli stosowna umowę z Administratorem i są wyszczególnieni w harmonogramie ustalonym przez administratora. O szczegółowym harmonogramie godzin zajęć odbywających się na torze jest każdorazowo informowana Agencja Ochrony Obiektu.

2. Osoby odpowiedzialne od strony Administratora za udostępnienie toru do celów treningowych oraz innych wynajmów potwierdzonych umowami : Dział Organizacyjno Techniczny pokój nr 14 oraz Prezes Obiektu/ Sekretarz Generalny PZkol.

3. Przebywanie na terenie obiektu uwarunkowane jest obecnością trenera lub opiekuna.

4. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych w harmonogramie godzin zajęć. Wszelkie odstępstwa dopuszczalne są jedynie pod warunkiem uzyskania zgody użytkowników kolejnej grupy, której czas będzie uszczuplony.

5. Administrator zastrzega możliwość odwołania stałych zajęć w przypadku organizowanych imprez, zawodów sportowych o charakterze zewnętrznym.

6. Nieletni mogą uczestniczyć w zajęciach i imprezach wyłącznie pod opieka trenerów, nauczycieli, rodziców lub innych opiekunów prawnych.

7. Wszystkie zajęcia na terenie obiektu powinny odbywać się wyłącznie w obuwiu sportowym zmienianym przed wejściem na płytę główną i część drewnianą Toru.

8. Po torze można jeździć tylko na rowerach TOROWYCH (tzw. „ostre koło”), w kasku, ubiorze i obuwiu sportowym.

9. Rower do jazdy po torze musi być czysty.

10. Każda grupa użytkowników przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązana jest do zweryfikowania pod względem bezpieczeństwa sprzętu sportowego i urządzeń, którymi się posługuje. Za dopuszczenie do użycia niesprawnego i niebezpiecznego sprzętu odpowiada trener, opiekun lub organizator imprezy lub zajęć.

11. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać zdrowiu luz życiu, nie powinny korzystać z toru

12. Osoby, które chcą skorzystać z toru kolarskiego muszą przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze kolarskim i podpisać Oświadczenie (załącznik 1 i 2)

13. Po zakończeniu zajęć lub imprezy wszystkie śmieci należy wyrzucić do kosza.

14. Organizatorzy stałych zajęć oraz organizatorzy imprez odbywających się w obiekcie, powinni zapoznać się z przebiegiem dróg ewakuacji z obiektu w razie niebezpieczeństwa oraz niniejszym regulaminem.

15. Szatnie zawodników od momentu otrzymania kluczy od pracownika administratora są pod wyłącznym nadzorem trenera lub opiekuna grupy lub innej wyznaczonej przez niego osoby

16. Po zakończeniu zajęć lub imprezy Organizator/ Trener/ Opiekun jest zobowiązany zwrócić klucze na portiernie. Zabrania się wynoszenia kluczy poza teren hali.

17. Za zgubienie klucza od szatni będzie obciążony Organizator/ Opiekun/ Trener kwotą w wysokości 100,00 zł

18. Wszelkie szkody powstałe z winy organizatora zajęć lub imprezy muszą być przez niego naprawione lub zostaną naprawione na jego koszt.

Dodatkowe zasady udostępnienia toru i międzytorza na potrzeby:

Treningów:

1. Rezerwacja toru w biurze organizacyjno - technicznym administratora w pok. nr 14

2. Jazda na torze może się odbywać z wyłączeniem godzin treningów Kadry Narodowej 10.00-14.00 16.00-19.00)

3. Rowery należy przechowywać w boksach na płycie głównej

Zawodów:

1. Noclegi należy zarezerwować w biurze organizacyjno - technicznym administratora - pokój nr 14

2. Rowery należy przechowywać w boksach na płycie głównej.

3. Bezpłatne treningi przed zawodami mogą odbywać się na dzień przed wyznaczonym terminem zawodów

4. Szczegółowy regulamin zawodów jest umieszczony na stronie www.pzkol.pl

Jazda na rolkach:

1. Jazda na rolkach może odbywać się na wyznaczonej części płyty głównej

2. Obowiązuje całkowity zakaz jeżdżenia między boksami kolarskimi, po torze oraz zjeżdżania po równi pochyłej między schodami.

3. Przed wejściem na płytę główną należy zmienić obuwie na sportowe

4. Podczas jazdy na rolkach zalecane jest używanie akcesoriów ochronnych ( nakolanniki, nałokietniki, usztywnienia na nadgarstki, kask ).

Innym najemcom:

§8

1. Wynajem obiektu następuje na podstawie umowy najmu, która szczegółowo określa warunki.

VII Zasady korzystania z pokoi noclegowych

§9

1. Doba w pokojach noclegowych zwanych dalej internatem rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 10.00

2. Miejsca noclegowe bądź pokoje są wynajmowane na doby po wcześniejszym zarezerwowaniu się u pracownika administratora obiektu.

3. O chęci przedłużenia pobytu należy powiadomić najpózniej dzień przed wymeldowaniem się a pobyt może zostać przedłużony pod warunkiem, że są wolne miejsca noclegowe.

4. Osoby niezameldowane muszą opuścić teren internatu do godz. 22.00.

5. Cisza nocna na terenie internatu trwa od godz. 22.00 do godz. 07.00.

6. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z przedmiotów będących własnością internatu płaci osoba, która te szkodę spowodowała.

7. Osoby nie przestrzegające ciszy nocnej lub awanturujący się będą obciążone dodatkową opłata 50 zł w przypadku koniecznej interwencji agencji ochrony obiektu.

8. Osoby, które zgubiły klucz do pokoju będą obciążone dodatkową opłatą 100,00 zł

9. Na terenie internatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.

10. Obsługa obiektu nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione.

11. Meble w pokojach może przestawiać tylko obsługa obiektu

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania rowerów na teren internatu.

13. Osoby przebywające na terenie internatu zobowiązane są do przestrzegania przepisów PPOŻ.

14. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się używania własnych grzałek bądź czajników elektrycznych, urządzeń grzewczych w pokojach

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione

16. Za złamanie regulaminu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 100,00 zł.

17. Gościom przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, które w miarę możliwości będą rozpatrywane od ręki.

VIII Zakazy

§10

1. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu następujących przedmiotów:

a) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski

b) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących

c) butelek innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego szczególnie twardego materiału

d) innych twardych przedmiotów( deski, stołki, plansze, kije, itp.)

e) fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych

f) drzewców do flag i transparentów

g) instrumentów z napędem mechanicznym do wytwarzania hałasów

h) napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka

2. Zakazuje się:

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone do powszechnego użytku, elementy konstrukcji, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe i spikerskie, barierki.

b) wchodzenia w obszary, które nie są przeznaczone dla widzów:tor kolarski, płyta główna, pomieszczenia wewnętrzne, służbowe, techniczne itp.

c) wjeżdżania na teren obiektu pojazdami mechanicznymi, elektrycznymi i rowerami bez zgody administratora

d) wprowadzania zwierząt

e) używania na terenie obiektu czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikacje osoby

f) rzucania wszelkimi przedmiotami

g) rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych

h) wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych – bez zgody administratora

i) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania

j) umieszczania wszelkich reklam bez zgody administratora

k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu

l) picia alkoholu oraz palenia

IX Dostęp do parkingu

§11

1. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

2. Korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich instrukcji służb porządkowych.

3. Parking nie jest strzeżony.

4. Zabronione jest zanieczyszczanie parkingu

5. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych

X Odpowiedzialność

§12

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu będą odpowiadały w trybie karno-administracyjnym

2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r i obowiązuje od dnia wprowadzenia Dział organizacyjno – techniczny: Jan Szczepłek

Sekretarz Generalny PZkol – <wakat>

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w na torze kolarskim a także zapoznałem/łam się z regulaminem toru kolarskiego. Na tor wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. ................................................ Data i czytelny podpis

Załacznik nr 2

Oświadczenie dla dzieci do ukończenia 18 roku życia Imię i nazwisko opiekuna................................................................... Adres i telefon.....................................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny zapoznałem/łam się z regulaminem toru kolarskiego. Wyrażam zgodę na skorzystanie z toru kolarskiego przez moje dziecko pozostające pod moją opieką, którego imię i nazwisko wskazuję poniżej: ……………………………………................................................................ (imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na torze kolarskim oraz zapoznało się z regulaminem toru kolarskiego i zobowiązuje się go przestrzegać. Data i czytelny podpis opiekuna